Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
A new pteranodontoid pterosaur forelimb from the upper Yixian Formation, with a revision of Yixianopterus jingangshanensis
JIANG Shun-Xing, ZHANG Xin-Jun, CHENG Xin, WANG Xiao-Lin
Vertebrata Palasiatica . 2021, (2): 81 -94 .  DOI: 10.19615/j.cnki.1000-3118.201124