Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
New zygolophodonts from Miocene of China and their taxonomy
ZHANG Xiao-Xiao, YANG Xu, SUN Yan, WANG Hong-Jiang, YANG Rong, CHEN Shan-Qin, WANG Shi-Qi, LI Hong
Vertebrata Palasiatica . 2023, (2): 142 -160 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.230308