Welcome to Visited Vertebrata Palasiatica, Today is Share:
First Middle Devonian galeaspid from the Haikou Formation in Yunnan Province
MENG Xin-Yuan, Zhu Min, WANG Jun-Qing, PAN Zhao-Hui, GAI Zhi-Kun
Vertebrata Palasiatica . 2022, (3): 184 -196 .  DOI: 10.19615/j.cnki.2096-9899.220613